DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 300 ZŁ

Odstąpienie Od Umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa,

ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 524-24-95-143, w ramach przedsięwzięcia StartUp-u Rose Town prowadzonego przez Natalię Fryzowicz w ramach Programu Preinkubacji AIP, niniejszym informuje:

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) wskazuje, iż w przypadku umów zawieranych przez konsumenta(osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy. Oznacza to, że w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość mają Państwo prawo odstąpić od umowy o dzieło w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy: Justynę Sabalską działającą w ramach StartUp-u Rose Town prowadzonego przez Natalię Fryzowicz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@rosetown.pl lub listem poleconym na adres ul. ul. Wspólna 65/8, 00-684 Warszawa


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni od dnia zawarcia umowy).


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informacje o Państwa odstąpieniu od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.


Wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowanianie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostałootwarte po dostarczeniu.


Informacja o pozasądowych sposobach rozwiązania sporu:

Spory dotyczące prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci mogą dochodzić w drodze MEDIACJI, która dla konsumentów jest nieodpłatna. Więcej informacji na stronie rządowej UOKiK http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/ lub za pośrednictwem ogólnoeuropejskiej platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

                                                                             FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY


Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.


ADRES DO KONTAKTU:

SKLEP Rose Town, ul. Wspólna 65/8, 00-684 Warszawa; adres internetowy – www.rosetown.pl; e-mail – sklep@rosetown.pl, telefon +48 575 111 860 - działający w ramach StartUp-u Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości


Ja …...................................................................... (imię i nazwisko konsumenta) niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: …............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy …................................................

Data odbioru towaru.......................................................

Imię i nazwisko konsumenta:.........................................................................................

Adres konsumenta:........................................................................................................


Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

….................................................................


Data ….................................
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów